Correspondentie HBL_organisatie

 
 

 

Terug naar Home_page

 

 HUURDERS

BELANGENORGANISATIE

LINGESTEDEN

 

JAARVERSLAG 2017

 

In opdracht van het bestuur samengesteld door:

J. van Dijk, secretaris

 

1.      HET BESTUUR

            Samenstelling bestuur:

            De heer E. Jakobs                          voorzitter

            Mevrouw J. van Dijk                       1e secretaris en penningmeester

            Mevrouw A. Arnts                            2e secretaris

Mevrouw E. van Ballegoyen         donateurbestand

Mevrouw W. Kemkes                     coördinator BKP Leerdam

De heer G. de Rooij                        2e voorzitter en medecoördinator BKP Leerdam en Lingewaal 

 

In 2017 zijn er geen veranderingen opgetreden in de bestuurssamenstelling. Het zoeken naar een nieuwe penningmeester is op een laag pitje gezet. Toch zal de zoektocht eerdaags weer opgepakt moeten worden. De verantwoording naar KleurrijkWonen wordt steeds complexer en dus vergt het penningmeesterschap ook steeds meer tijd. Tijd die de  1e secretaris, mevrouw van Dijk, die het penningmeesterschap op zich heeft genomen na het overlijden van de penningmeester in 2012, eigenlijk niet (meer) heeft.  Ook de secretariële taken nemen alleen maar toe.

 

2.      Buurt Kontakt Personen (BKPers)

 

Naast het bestuur zijn in de diverse wijken en kernen van Leerdam en Lingewaal de  zogenaamde Buurt Kontakt Personen actief . Zij zijn in feite de ogen en oren van het bestuur. Zij signaleren de problemen in hun eigen buurt en geven dit door aan het bestuur, zodat er actie richting Kleurrijk Wonen kan worden ondernomen. Zonder deze vrijwilligers zou de HBL niet kunnen functioneren.

 

In 2016 was de enige vacature die de HBL nog had in Herwijnen. Ook in 2017 is het niet gelukt hiervoor een goede kandidaat te vinden.

 

Helaas is er in 2017 een nieuwe vacature ontstaan. Eind augustus gaf de heer Gerrit Kwint, die de Castor- en Polluxflat en het Spartaveld vertegenwoordigde, aan dat hij vanwege gezondheidsredenen voorlopig moest stoppen als BKPer. Begin december kregen wij het droevige bericht dat de heer Kwint was overleden.

 

3.      Website:

 

Sinds 2008 heeft  de Huurders Belangenorganisatie Lingesteden een eigen website.

De website is opgezet door één van onze BKPers, de heer J. Rademaker. Hij beheert de website ook. In samenspraak met een aantal bestuursleden is het een informatief en duidelijk geheel geworden.

Op de website kunt u gegevens vinden over de HBL zelf, de indeling van de straten en de bijbehorende BKPer, een link naar de site van Kleurrijk Wonen en u kunt er vragen kwijt die u via de HBL onder de aandacht wilt brengen van Kleurrijk Wonen. Ook het jaarverslag 2016 en straks uiteraard het verslag van 2017  kunt u op de website vinden.

In 2017 is een begin gemaakt met het verbeteren van de website zodat hij nog overzichtelijker wordt. Een grote klus die dan ook in de eerste helft van 2018 nog de nodige tijd zal vergen. Tevens is de website in 2017 beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat waardoor privacygegevens nog beter gewaarborgd zijn.

De website is te vinden onder de naam: www.hblingesteden.nl.

 

4.      In- en externe overleggen:

 

Het bestuur van de HBL neemt deel aan diverse overleggen om zaken op huurdergebied tijdig te kunnen signaleren en erop in te springen, maar ook om door middel van netwerken de eigen kennis op peil te houden. Uiteraard moet er overleg gepleegd worden met de Buurt Kontakt Personen om ook hen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op huurdergebied en omgekeerd om de zaken te bespreken die zij signaleren. In de volgende hoofdstukken zullen wij de diverse overleggen nader bespreken.

 

5.      Overleg met afdeling Leerdam van Kleurrijk Wonen:

 

In het overleg met afdeling  Leerdam komen  lokale zaken aan de orde van  zowel Leerdam als Lingewaal.  

 

In 2017 zijn er een viertal overleggen geweest met de afdeling Leerdam. Deze overleggen vinden plaats met Pierre Saraber en worden genotuleerd door een secretaresse van KleurrijkWonen.

 

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere:

·         Diverse projecten in Leerdam

·         Diverse projecten in Lingewaal

·         Verwarmingsproblematiek Raadsliedenbuurt

·         Resultaat Gericht Samenwerken aan onderhoud

·         Onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde kwamen zoals problemen  en klachten van huurders.

 

6.      Overleg Huurdersplatform en directie Kleurrijk Wonen:

 

Het Huurdersplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de huurderbelangenorganisaties HBV Culemborg, HBOGG Geldermalsen, HRG  Giessenlanden, BRTB Tiel/Buren en de HBL. Afgesproken is, dat van iedere huurdersorganisatie er maximaal drie personen in dit platform zitting hebben. Voor de HBL zijn dit de voorzitter, de coördinator van de BKPers en de secretaris. Deze laatste is in 2011 gevraagd om ook de functie van secretaris van het Huurdersplatform op zich te nemen.

 

 

Onderwerpen die in het overleg met het Huurdersplatform en Kleurrijk Wonen aan de orde komen zijn niet specifiek gericht op de huurderbelangen in Leerdam of Lingewaal, maar hebben betrekking op de algemene huurderbelangen en het beleid dat daarop gevoerd wordt door de corporatie.

 

In 2017 zijn er vier reguliere bijeenkomsten geweest met de directie van Kleurrijk Wonen en dit Huurdersplatform. De vier bijeenkomsten zijn vooraf gegaan door een voorbespreking van het Huurdersplatform. Dit bevordert de voortgang en de communicatie tijdens de vergaderingen van Huurdersplatform en directie.

 

Onderwerpen die in 2017 aan de orde zijn gekomen zijn:

·         Prestatieafspraken: dit is een driepartijenoverleg van HBL, KleurrijkWonen en de gemeenten Lingewaal en Leerdam.

·         Adviesaanvraag huurverhoging 2017

·         Resultaten kwaliteitsonderzoek KleurrijkWonen

·         Vaststellen sloopreglement

·         Bespreking en uitleg begroting cq. jaarplan KleurrijkWonen

·         Uitleg IBW (Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

·         Routekaart en tijdspad naar energieneutrale woningen in 2050 (duurzaamheid)

·         Begroting en consequenties voor de huurverhoging 2018

·         Nieuw eenduidig model voor het aanleveren van de financiële cijfers door de HBO’s naar KleurrijkWonen

·         Landelijke ontwikkelingen zoals: nieuwbouw schaarstegebied (corporaties kunnen een korting krijgen op de verhuurdersheffing als ze bouwen in schaarstegebieden; geldt ook voor transformatie=het ombouwen van bv winkels naar woningen); vereveningsregeling corporaties; verhoging verhuurdersheffing

·         Regionale ontwikkelingen zoals: het divers omgaan met statushouders door gemeenten; evaluatie gevolgen passend toewijzen in de regio; herindeling diverse gemeenten binnen het werkgebied van KleurrijkWonen

 

Verder zijn er op twee vergaderingen van het Huurdersplatform presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

·         Presentatie voortgang pilot huurkorting

·         Presentatie voortgang digitale balie (OAK)

·         Presentatie woonwagens KleurrijkWonen

·         Presentatie mbt plan van aanpak ondernemingsplan en vastgoedmarketing 2018

 

Twee van de drie  huurderscommissarissen (de leden die op voordracht van de huurders in de Raad van Commissarissen zitten) hebben in juni en december 2017 een bezoek gebracht aan een vooroverleg van het Huurdersplatform. Er is afgesproken dat ook in 2018 de beide huurderscommissarissen tweemaal aanwezig zullen zijn. De HBL vindt het overleg met de huurderscommissarissen in het Huurdersplatform nuttig en ervaart het als een prettige samenwerking.

 

·         Voor inkomens boven € 40.349 (zgn. scheefwoners) die een sociale huurwoning huren (huur tot €710,68) heeft  Kleurrijk Wonen wel de wettelijke toegestane huurverhoging van 4,3 % gehanteerd. Echter met de volgende nuance: huurders met een huur lager dan € 635 krijgen inderdaad een verhoging van 4,3 %, maar huurders die op dit moment al een huur hebben die hoger is dan € 635 krijgen “maar” 2,9 %. Een kleine overwinning dus in dit geval voor de inspanningen van de HBL om ook iets voor deze huurders te betekenen.   

 

7.      Raad van Commissarissen:           

Met de Raad van Commissarissen heeft het Huurdersplatform in 2017 geen  vergadering gehad. In februari was een vergadering gepland maar toen was de nieuwe Raad van Commissarissen nog niet geïnstalleerd en in oktober waren er te weinig agendapunten. Zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is zijn de beide huurderscommissarissen wel een tweetal keren aanwezig geweest bij het vooroverleg van het Huurdersplatform.  

 

8.      Bewonerscommissies:            

            In maart 2010 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Kleurrijk Wonen en het Huurdersplatform. Eén van de dingen die daarin opgenomen zijn, is dat de huurdersbelangenorganisaties de vorming van  bewonerscommissies moeten bevorderen. In Lingewaal en  Leerdam  zijn nog maar weinig bewonerscommissies actief.  Wel worden er rond sloopprojecten altijd Bewonerscommissies opgericht en soms ook een soort van BC bij vèrgaande onderhoudsprojecten. 

In 2017 hebben bestuursleden van de HBL  bemoeienis gehad met bewonerscommissies die opgericht waren in het kader van sloop- of nieuwbouwplannen. Dit waren de volgende commissies:  

·         Van Langerakstraat Asperen (complex Buiten de Poort):  In deze Bewonerscommissie zat bestuurslid Annie Arnts en onze Buurt Kontakt Persoon voor Asperen Rien van Zomeren. De woningen van fase 1 zijn opgeleverd in 2017. Annie Arnts en Rien van Zomeren zullen echter contacten blijven onderhouden tot ook fase 2 is afgerond.

·         Rozenstraat/Tulpstraat/Dahliastraat: In 2015 is voor deze bewoners de uitverhuizing begonnen. Ook deze straten zullen gesloopt worden. Het betreft kleine woningen die veel asbest bevatten. Wil Kemkes heeft namens de HBL zitting genomen in de Bewonerscommissie. De uitverhuizing is nog niet volledig voltooid. Een aantal bewoners wil graag naar de nieuw te bouwen Siemensstraat. Dit project heeft echter wat vertraging opgelopen waardoor deze bewoners hun nieuwe huis nog niet hebben kunnen betrekken. Zodra de nieuwbouw in de Siemensstraat is voltooid zal begonnen worden met de sloop van de woningen in de Rozenstraat, Tulpstraat en Dahliastraat.

·         Lingeplein, deel Lingestraat en deel Ruijterstraat: Dit is het volgende sloop- en nieuwbouwproject in Leerdam-west. Wil Kemkes maakt ook hier weer deel uit van de Bewonerscommissie. Er is intussen een Sociaal Plan gerealiseerd en de gesprekken met de bewoners zijn begonnen. Een deel heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een woning in de nieuwbouw Rozenstraat. Aangezien dit project nog helemaal van start moet gaan zal de sloop van de woningen Lingeplein e.o. nog wel even op zich laten wachten.
 

9.      Regionaal overleg:           

Dit overleg is een stille dood gestorven. De HBL heeft in 2017 nog een aantal pogingen gedaan om het nieuw leven in te blazen maar dit is niet gelukt. In een volgend jaarverslag zal dit onderwerp dan ook niet meer aan de orde komen is de verwachting.

 

10.    Overige overleggen:

            Prestatieafspraken:

In de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 van start is gegaan is een grotere  taak weggelegd voor de huurdersorganisaties. 2016 was nog een overgangsjaar maar toen zaten huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties met zijn drieën al wel rond de tafel voor het maken van de prestatieafspraken 2017 rondom het huisvestingsbeleid.

In 2017 zijn de afspraken die in 2016 zijn gemaakt geëvalueerd en bijgesteld.

Gemeente Leerdam:

·         Op 28 juni is er een eerste bijeenkomst geweest met in dit geval alleen de HBL en Kleurrijkwonen. KleurrijkWonen heeft middels een presentatie het activiteitenoverzicht nogmaals uitgelegd en de veranderingen voor 2018-2022 besproken.

·         Op 11 september heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Leerdam en KleurrijkWonen. Van de gemeente was, naast ambtenaar Martin van Gent, de nieuwe wethouder voor volkshuisvesting, de heer Cees Taal aanwezig. Hij had zich goed ingelezen en de besprekingen verliepen dan ook soepel en in goede harmonie. KleurrijkWonen, gemeente en HBL zitten duidelijk op één lijn.

·         Begin december werden de prestatieafspraken voor Leerdam ondertekend door de voorzitter van de HBL, directie KleurrijkWonen en de wethouder volkshuisvesting van de gemeente Leerdam.

 Gemeente Lingewaal:

·         Met de gemeente Lingewaal verliepen de besprekingen net zo soepel als bij de gemeente Leerdam. Hier hadden we zelfs genoeg aan één overleg nl. het bestuurlijk overleg met gemeente, KleurrijkWonen en de HBL.

·         Begin december werden de prestatieafspraken ondertekend door de voorzitter HBL, de directie van KleurrijkWonen en de burgemeester van de gemeente  Lingewaal.

Punten voor dit jaar waren: :

·         Betaalbaarheid

·         Beschikbaarheid

·         Kwaliteit

·         Duurzaamheid       

 Fusie diverse gemeenten:

·         In 2019 gaat de gemeente Lingewaal fuseren met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Zij vormen dan de nieuwe gemeente West Betuwe. De onderhandelingen zijn in volle gang en verlopen soepel. Behalve dat we de prestatieafspraken met de nieuwe gemeente samen met onze Platformcollega van Geldermalsen de HBOGG moeten gaan voeren, verandert er voor de HBL niet zoveel.

·         Anders is dit voor de fusie van de gemeente Leerdam met de gemeenten Zederik en Vianen. Zij vormen dan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit heeft wel grote gevolgen voor de huurders in Leerdam. Namelijk in de keuze voor een woningmarktregio en de keuze voor een woonruimteverdeelsysteem. Leerdam en Zederik vallen onder de woningmarktregio Woongaard maar Vianen valt nu onder woningmarktregio U16. Een gemeente kan maar in één woningmarktregio actief zijn. Hier moet dus een keuze gemaakt worden. Ook het woonruimteverdeelsysteem is verschillend: Leerdam en Zederik vallen onder Woongaard.com; Vianen onder Woningnet.

·         In 2017 heeft de HBZ (huurdersorganisatie Zederik) het initiatief genomen om een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor de HBL en de Huurdersraad LekstedeWonen uit Vianen. Dit, omdat we in de toekomst toch veel meer met elkaar te maken zullen krijgen. Naast de kennismaking was het grootste agendapunt de gemeentelijke herindeling en de gevolgen hiervan voor de huurders in verband met het bovenstaande.

·         Op 19 september hebben de drie corporaties tijdens een vervolgoverleg met de huurdersorganisaties een presentatie gegeven over de keuzes die gemaakt moeten worden.

·         De HBL heeft deze presentatie gedeeld met de Buurt Kontakt Personen. Ook is er een soort van kleine commissie gevormd van een aantal BKPers met het bestuur om te brainstormen over een advies richting KleurrijkWonen.

·         Op 24 oktober is er een vervolgbijeenkomst geweest van de drie huurdersorganisaties met vertegenwoordigers van de corporaties. Hier werd al heel snel duidelijk dat de huurdersorganisaties er niet uitkwamen. Intussen is bekend dat ook de drie corporaties er niet uitgekomen zijn en zelfs de drie gemeenten geen eensluidend standpunt  hebben ingenomen. In 2018 zal een onafhankelijk bureau zich over de kwestie buigen en een advies uitbrengen. De HBL blijft de ontwikkelingen met spanning volgen.

 

11.    Donateurs:

            Bij Huurders Belangenorganisatie Lingesteden kan iedere huurder van een woning van
            Kleurrijk Wonen zich aansluiten als donateur.

Men betaalt het luttele bedrag van € 0,45 per maand. Deze bijdrage wordt ingehouden door Kleurrijk Wonen bij de huur en éénmaal per kwartaal overgemaakt aan de HBL. Uit de donateurbijdrage en de subsidie van Kleurrijk Wonen betaalt de HBL de diverse werkzaamheden die voor de huurders verricht worden.

 Het aantal donateurs is in 2017 weer gedaald. Jongeren vinden het steeds minder belangrijk om donateur te worden. Verder daalt het aantal doordat mensen vaak niet weten dat zij zich bij een verhuizing, ook al is dit binnen KleurrijkWonen opnieuw moeten aanmelden als donateur.

 

12.    Kennis van zaken: 

Om de belangen van onze donateurs goed te kunnen behartigen is het zaak om goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken in corporatieland.  

Daarom is de HBL lid van de Nederlandse Woonbond. Deze organiseert regelmatig cursussen van alle ontwikkelingen op huurdergebied. Gezien de hoge kosten, tijdgebrek en het niet relevant zijn voor ons werk als HBL hebben wij in 2017 niet deel genomen aan deze  cursussen.
 

Verder is de HBL geabonneerd op de volgende magazines:

·         Woonbondig

·         Huurwijzer (ook een uitgave van de Woonbond)

 13.    Plannen voor 2018: 

·         Evalueren van de prestatieafspraken die in 2017 zijn gemaakt.

·         Samenwerking met de andere huurdersorganisaties binnen Kleurrijk Wonen continueren en verder optimaliseren door middel van het Huurdersplatform.

·         Ook met de “nieuwe” huurdersorganisaties uit Zederik en Vianen trachten tot overleg en samenwerking te komen.

·         Op peil houden van onze kennis door het lezen van allerlei publicaties op volkshuisvestingsgebied. Het volgen van cursussen bij o.a. de Woonbond staat op een laag pitje door de zeer hoge kosten van de aangeboden cursussen. .

·         Wervingsacties houden om het donateurbestand op peil te houden en onze bekendheid te promoten. Ook bekijken of de donateuradministratie misschien op een andere manier georganiseerd zou moeten worden.

·         De vacatures van een BKPer zien in te vullen.

·         De HBL beter onder de aandacht van de huurders proberen te brengen.   

14.    Financiën: 

·         Naast de gelden uit de donateurbijdrage heeft de HBL ook in 2017 maar 50 % van de door haar aangevraagde begroting als subsidie van KleurrijkWonen mogen ontvangen. Dit, omdat er nog steeds een reserve is.

·         Voor het jaarverslag 2017 hebben wij besloten het financieel jaarverslag net als in 2016 in een aparte bijlage te zetten en de jaarrekening geen deel uit te laten maken van dit verslag. Deze bijlage zal middels een Powerpointdemonstratie tijdens de jaarvergadering toegelicht worden.

·         Aangezien de HBL geen accountantsverklaring meer hoeft te overleggen aan Kleurrijk Wonen (ook een vorm van bezuiniging door Kleurrijk Wonen) heeft  in 2017 een kascommissie de financiën van 2016 gecontroleerd. In deze commissie hebben zitting genomen: de heer Bogerd en mevrouw Peelen. Alles is door deze commissie in orde bevonden.  Als nieuwe kascommissie is de heer Bogerd herbenoemd. Er heeft zich gelukkig na de jaarvergadering een nieuw kascommissielid gemeld: mevrouw van der Meijden. Helaas is er tijdens de jaarvergadering geen reserve gevonden. Mevrouw Peels is eventueel bereid reserve te zijn.

 

April 2018

 

J. van Dijk, secretaris

 

Terug naar begin pagina