HUURDERS

BELANGENORGANISATIE

LINGESTEDEN

 

JAARVERSLAG 2018

In opdracht van het bestuur samengesteld door:

J. van Dijk, secretaris

1. HET BESTUUR

Samenstelling bestuur:

De heer E. Jakobs voorzitter

Mevrouw J. van Dijk 1e secretaris en penningmeester

Mevrouw A. Arnts 2e secretaris

Mevrouw E. van Ballegoyen donateurbestand

Mevrouw W. Kemkes coördinator BKP Leerdam

De heer G. de Rooij 2e voorzitter en medecoördinator BKP Leerdam en Lingewaal

In 2018 zijn er geen veranderingen opgetreden in de bestuurssamenstelling. Zoals u kunt zien is er ook nog geen nieuwe penningmeester gevonden.

2. Buurt Kontakt Personen (BKPers)

Naast het bestuur zijn in de diverse wijken en kernen van Leerdam en Lingewaal de zogenaamde Buurt Kontakt Personen actief . Zij zijn in feite de ogen en oren van het bestuur. Zij signaleren de problemen in hun eigen buurt en geven dit door aan het bestuur, zodat er actie richting Kleurrijk Wonen kan worden ondernomen. Zonder deze vrijwilligers zou de HBL niet kunnen functioneren.

In 2018 is de vacature in Herwijnen nog steeds niet ingevuld. Ook voor de vacature die is ontstaan door het overlijden van de heer Kwint is nog geen nieuwe kandidaat gevonden. De heer Kwint vertegenwoordigde de Castor- en Polluxflat en het Spartaveld.

In de loop van 2018 gaf de heer Helmerhorst te kennen dat hij wilde stoppen als BKPer. Hij vertegenwoordigde een deel van wijk West ten noorden van de Tiendweg. Het bestuur is te druk geweest met andere bezigheden om actief te kunnen gaan werven voor nieuwe BKPers. Wellicht kan hier in 2019 tijd voor vrijgemaakt worden.

3. Website:

Sinds 2008 heeft de Huurders Belangenorganisatie Lingesteden een eigen website.

De website is opgezet door één van onze BKPers, de heer J. Rademaker. Hij beheert de website ook. In samenspraak met een aantal bestuursleden is het een informatief en duidelijk geheel geworden.

Op de website kunt u gegevens vinden over de HBL zelf, de indeling van de straten en de bijbehorende BKPer, een link naar de site van Kleurrijk Wonen en u kunt er vragen kwijt die u via de HBL onder de aandacht wilt brengen van Kleurrijk Wonen. Ook het jaarverslag 2017 en straks uiteraard het verslag van 2018 kunt u op de website vinden.

In 2018 is de website verbeterd zodat hij nog overzichtelijker wordt. Tevens is de website in 2017 beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat waardoor privacygegevens nog beter gewaarborgd zijn.

In mei 2018 is ook de nieuwe wet op de privacy van kracht geworden. Ook de HBL ontkomt er niet aan dat zij uitleg moet geven hoe de privacy van haar donateurs gewaarborgd is. Het is de bedoeling dat het privacyreglement zo spoedig mogelijk vermeld gaat worden op de website.

De website is te vinden onder de naam: www.hblingesteden.nl.

4. In- en externe overleggen:

Het bestuur van de HBL neemt deel aan diverse overleggen om zaken op huurdergebied tijdig te kunnen signaleren en erop in te springen, maar ook om door middel van netwerken de eigen kennis op peil te houden. Uiteraard moet er overleg gepleegd worden met de Buurt Kontakt Personen om ook hen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op huurdergebied en omgekeerd om de zaken te bespreken die zij signaleren. In de volgende hoofdstukken zullen wij de diverse overleggen nader bespreken.

5. Overleg met afdeling Leerdam van Kleurrijk Wonen:

In het overleg met afdeling Leerdam komen lokale zaken aan de orde van zowel Leerdam als Lingewaal.

In 2018 zijn er een viertal overleggen geweest met de afdeling Leerdam. Deze overleggen vinden plaats met Pierre Saraber en worden genotuleerd door een secretaresse van KleurrijkWonen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere:

Diverse projecten in Leerdam

Project Buiten de Poort in Asperen

Problematiek bergingen Esdoornstraat met name voor scootmobielen

Afhandeling verwarmingsproblematiek Raadsliedenbuurt

Onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde kwamen zoals problemen en klachten van huurders.

6. Overleg Huurdersplatform en directie Kleurrijk Wonen:

Het Huurdersplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de huurderbelangenorganisaties HBV Culemborg, HBWB Geldermalsen, HRG Giessenlanden, BRTB Tiel/Buren en de HBL. Afgesproken is, dat van iedere huurdersorganisatie er maximaal drie personen in dit platform zitting hebben. Voor de HBL zijn dit de voorzitter, de medecoördinator van de BKPers en de secretaris. Deze laatste is in 2011 gevraagd om ook de functie van secretaris van het Huurdersplatform op zich te nemen.

 

Onderwerpen die in het overleg met het Huurdersplatform en Kleurrijk Wonen aan de orde komen zijn niet specifiek gericht op de huurderbelangen in Leerdam of Lingewaal, maar hebben betrekking op de algemene huurderbelangen en het beleid dat daarop gevoerd wordt door de corporatie.

In 2018 zijn er vier reguliere bijeenkomsten geweest met de directie van Kleurrijk Wonen en dit Huurdersplatform. De vier bijeenkomsten zijn vooraf gegaan door een voorbespreking van het Huurdersplatform. Dit bevordert de voortgang en de communicatie tijdens de vergaderingen van Huurdersplatform en directie.

Onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn gekomen zijn:

Adviesaanvraag huurverhoging 2018

Werking klantenpanels later in het jaar gevolgd door een terugkoppeling

Uitleg klantbezoeken 2018

Toelichting op de pilot huurders community (zaken direct in en om de woning

Stand van zaken klantadviseurs

Voortgang vastgoedmarketing

Duurzaamheidsbeleid

Rapportage woningmarkt

Zonnepanelen, discussie opname in de huur of in de servicekosten en onderhoud wel/niet nodig

Uitleg IBW (Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

Landelijke ontwikkelingen zoals: tevredenheid huurders; Aedescongres over de gevolgen en keuzes van de routekaart 2050 CO2 neutraal; Europese regelgeving waardoor corporaties hun lage rente niet meer aftrekken van de vennootschapsbelasting (kostenverhogend)

Regionale ontwikkelingen zoals: herindeling diverse gemeenten binnen het werkgebied van KleurrijkWonen; keuze woningmarktregio voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Ter verduidelijking van een aantal onderwerpen zijn er op alle vergaderingen van het Huurdersplatform presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

Presentatie en uitleg huurverhoging 2018

Presentatie ondernemingsplan en uitwerking strategieën

Presentatie veranderingen Woongoud

Knoppensessie vastgoedmarketing en duurzaamheidsbeleid; hierin werden de gevolgen zichtbaar van de uitgaven als je bepaalde keuzes wel of niet maakt

Terugkoppeling pilot klantadviseur

De twee huurderscommissarissen (de leden die op voordracht van de huurders in de Raad van Commissarissen zitten) hebben in juni en december 2018 een bezoek gebracht aan een vooroverleg van het Huurdersplatform. Er is afgesproken dat ook in 2019 de beide huurderscommissarissen tweemaal aanwezig zullen zijn. De HBL vindt het overleg met de huurderscommissarissen in het Huurdersplatform nuttig en ervaart het als een prettige samenwerking. Ook zijn de lijnen wat korter tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisaties van KleurrijkWonen.

Het Huurdersplatform brengt ieder jaar advies uit over de huurverhoging. In 2018 heeft KleurrijkWonen aangegeven de huren voor mensen met een inkomen tot € 41.056 te verhogen met 1,4 %. Dit percentage geldt ook voor grote gezinnen en AOW-gerechtigden. Wettelijk toegestaan was een huurverhoging van 3,9 % voor deze inkomensgroep. Een heel sociaal beeld dus van KleurrijkWonen.

Voor inkomens boven € 41.056 (zgn. scheefwoners) die een sociale huurwoning huren (huur tot €710,68) heeft Kleurrijk Wonen wel de wettelijke toegestane huurverhoging van 5,4 % gehanteerd. Echter met de volgende nuance: huurders met een huur lager dan € 640,14 krijgen inderdaad een verhoging van 5,4 %, maar huurders die op dit moment al een huur hebben die hoger is dan € 640,14 krijgen "maar" 4,0 %. Pogingen om ook voor deze huurders een lagere huurverhoging te bedingen zijn helaas. niet gelukt.

KleurrijkWonen is in 2018 gestart met het maken van een nieuw ondernemingsplan voor de jaren 2019-2022. Het Huurdersplatform is nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit plan. In juni 2018 heeft het Huurdersplatform een advies uitgebracht over dit conceptplan. Omdat het Huurdersplatform zo nauw betrokken was en ook haar eigen ideeën en mening heeft kunnen geven, konden zij niet anders dan akkoord gaan met het concept zoals het is voorgelegd. Het ondernemingsplan wordt nu nader uitgewerkt. Ook hierbij zal het Huurdersplatform (of een delegatie hiervan) betrokken worden.

7. Raad van Commissarissen:

Met de Raad van Commissarissen heeft het Huurdersplatform in 2018 één vergadering gehad. Het belangrijkste agendapunt was toen het ondernemingsplan. Verder is gesproken over de keuze voor een woningmarktregio in verband met de gemeentelijke herindeling van Leerdam en de noodzaak van energieneutraal bouwen en de verduurzaming van woningen. Zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is zijn de beide huurderscommissarissen een tweetal keren aanwezig geweest bij het vooroverleg van het Huurdersplatform.

 

 

8. Bewonerscommissies:

In maart 2010 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Kleurrijk Wonen en het Huurdersplatform. Eén van de dingen die daarin opgenomen zijn, is dat de huurdersbelangenorganisaties de vorming van bewonerscommissies moeten bevorderen. In Lingewaal en Leerdam zijn nog maar weinig bewonerscommissies actief. Wel worden er rond sloopprojecten altijd Bewonerscommissies opgericht en soms ook een soort van Bewonerscommissie bij vèrgaande onderhoudsprojecten.

In 2018 hebben bestuursleden van de HBL bemoeienis gehad met bewonerscommissies die opgericht waren in het kader van sloop- of nieuwbouwplannen. Dit waren de volgende commissies:

Van Langerakstraat Asperen (complex Buiten de Poort): In deze Bewonerscommissie zat bestuurslid Annie Arnts en onze Buurt Kontakt Persoon voor Asperen Rien van Zomeren. De woningen van fase 1 zijn opgeleverd in 2017. Annie Arnts en Rien van Zomeren zijn echter de contacten blijven onderhouden om ook fase 2 tot een goed einde te brengen. Fase 2 heeft enige vertraging opgelopen doordat de kosten voor nieuwbouw in 2018 gigantisch zijn gestegen. Dit komt naast het opbloeien van de economie in grote mate ook door de eisen van het ministerie dat er energieneutraal moet worden gebouwd. Gelukkig zijn de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KleurrijkWonen tot overeenstemming gekomen en kan er in 2019 een aanvang worden gemaakt met de bouw van de nieuwe woningen.

Rozenstraat/Tulpstraat/Dahliastraat: In 2015 is voor deze bewoners de uitverhuizing begonnen. In 2018 zijn de woningen gesloopt. Ook hier vertraging doordat de woningen veel meer asbest bevatten dan verwacht. Wil Kemkes heeft namens de HBL zitting gehad in de Bewonerscommissie.

Lingeplein, deel Lingestraat en deel Ruijterstraat: Dit is het volgende sloop- en nieuwbouwproject in Leerdam-west. Wil Kemkes maakt ook hier weer deel uit van de Bewonerscommissie.De uitverhuizing is langzaamaan begonnen Een deel van de bewoners heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een woning in de nieuwbouw Rozenstraat. Aangezien dit project nog helemaal van start moet gaan (zie hierboven) zal de sloop van de woningen Lingeplein e.o. nog wel even op zich laten wachten.

 

9. Overige overleggen:

Bidboek West Betuwe:

Per 1 januari 2019 vormen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de nieuwe gemeente West Betuwe. In aanloop naar deze fusie stelt de gemeente Lingewaal in 2018 met de samenleving een agenda voor de toekomst op. Alle input wordt uitgewerkt in een Bidboek. Namens de HBL heeft onze BKper de heer Rien van Zomeren een drietal vergaderingen om te komen tot dit Bidboek bijgewoond.

 

 

Prestatieafspraken:

In de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 van start is gegaan is een grotere taak weggelegd voor de huurdersorganisaties. Voor 2017 waren goede prestatieafspraken gemaakt.

In 2018 zijn geen nieuwe afspraken gemaakt maar zijn de afspraken die in 2017 zijn gemaakt geëvalueerd. Bekeken is wat gerealiseerd is van de afspraken en wat er nog moet gebeuren of moet worden bijgesteld.

Omdat zowel de gemeente Leerdam als de gemeente Lingewaal midden in een proces van gemeentelijke herindeling zaten in 2018 is besloten om het hierbij te houden. In 2019 zullen met de nieuw te vormen gemeenten (Vijfheerenlanden en West Betuwe) nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

 

Fusie diverse gemeenten:

Op 1 januari 2019 is de gemeente Lingewaal gefuseerd met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Zij vormen nu de nieuwe gemeente West Betuwe. In 2018 zijn er voor de HBL niet veel zaken veranderd. Zoals al gesteld zijn de prestatieafspraken alleen maar geëvalueerd. In 2019 zullen er wel veranderingen optreden en die beperken zich niet alleen tot een nieuwe gemeente.

Ook de gemeente Leerdam is per 1 januari 2019 gefuseerd met de gemeenten Zederik en Vianen. Zij vormen nu de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit heeft wel gevolgen voor de huurders in Leerdam. Namelijk in de keuze voor een woningmarktregio en de keuze voor een woonruimteverdeelsysteem. Leerdam en Zederik vallen in 2018 nog onder de woningmarktregio Woongaard maar Vianen valt onder woningmarktregio U16. Een gemeente kan maar in één woningmarktregio actief zijn. Hierin moest dus een keuze gemaakt worden. Ook het woonruimteverdeelsysteem is verschillend: Leerdam en Zederik vallen onder Woongaard.com; Vianen onder Woningnet.

In 2017 heeft HBZ (huurdersorganisatie Zederik) het initiatief genomen om een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor de HBL en de Huurdersraad LekstedeWonen uit Vianen. Er zijn een drietal overleggen geweest waarin de corporaties een gezamenlijke presentatie hebben gegeven over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de keuze van een nieuwe woningmarktregio.

Eind 2017 werd er door de drie corporaties en door de drie betrokken huurdersorganisaties een advies uitgebracht naar de drie gemeenten over de woningmarktregiokeuze. Hieruit bleek dat huurdersorganisaties, corporaties en de gemeenten niet op één lijn zaten.

Januari 2018 heeft de HBL als eerste aanzet een overleg gehad met de wethouder Wonen van de gemeente Leerdam de heer Cees Taal. Hieruit bleek dat de huurdersorganisaties en de woningcorporaties niet op één lijn zaten. KLeurrijkWonen en Fien Wonen kozen voor de woningmarktregio Woongaard en LekstedeWonen koos voor U16. De bal lag nu dus weer bij de gemeenten. Er was besloten dat in 2018 een onafhankelijk bureau zich over de kwestie zou buigen. Het advies van dit bureau zou dan bindend moeten zijn. In februari is er een offerteverzoek gestuurd naar bureau Companen uit Arnhem waarna in maart de definitieve keuze is gemaakt voor dit bureau. Naast de corporaties zouden ook de huurdersorganisaties betrokken worden bij de opstelling van het rapport.

In de tijd die bureau Companen nodig had om tot een advies te komen hebben de HBL en HBZ niet stil gezeten. Huurdersberaad LekstedeWonen had de hakken in het zand gezet en wilde op geen enkele manier meer deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Het contact met HBZ Zederik was gelukkig wel goed.

In overleg is besloten dat voorzitter Leo Smit van HBZ ook namens de HBL de politieke partijen zou benaderen om de keuze voor woningmarktregio Woongaard te bepleiten.

In mei bleek dat bureau Companen in tegenstelling tot de afspraken die gemaakt waren van de huurdersorganisaties alleen een aanvullende schriftelijke reactie zou vragen. HBL en HBZ hebben hier bezwaar tegen aangetekend en er volgde toch een (telefonisch) consult van bureau Companen waarin de HBL zijn mening nogmaals heeft kunnen toelichten. Dit werd ook meegenomen in het rapport.

Op 23 mei vond een bestuurlijk overleg plaats met de drie gemeenten en de woningcorporaties waarin het conceptadvies van bureau Companen werd gepresenteerd. Ook de HBL was hierbij aanwezig en heeft zijn zegje kunnen doen.

Op 28 mei volgde de definitieve versie van het rapport. Het advies was om te kiezen voor woningmarktregio Woongaard en niet voor U16. Begin juni werd het rapport gepresenteerd in de vergadering van het Vijfheerenlandenberaad.

Eind juni kreeg de HBL het verzoek om een zienswijze in te dienen over het rapport. Hierin heeft de HBL de keuze voor woningmarktregio Woongaard volledig onderschreven.

In oktober werden de zienswijzen tijdens een bestuurlijk overleg besproken. Hoewel er uiteraard tegenreacties waren kon de overgrote meerderheid zich vinden in de keuze voor woningmarktregio Woongaard en werd ook in die trant geadviseerd aan het ministerie.

Eind december kwam een brief van het ministerie dat definitief gekozen is voor woningmarktregio Woongaard. Een opluchting voor de HBL daar KleurrijkWonen nu mag blijven investeren in de oude gemeente Leerdam en de geplande en toekomstige nieuwbouw van woningen door KleurrijkWonen dus niet in gevaar komt.

In 2018 is ook besloten om de keuze voor een woonruimteverdeelsysteem even op te schorten. Voor 2019 zal de situatie blijven zoals hij nu is: Vianen blijft bij woonruimteverdeelsysteem Woningnet en Leerdam en Zederik blijven bij Woongaard.com (toevallig dezelfde naam als de woningmarktregio maar dit is dus iets heel anders). De HBL zal ook deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

10. Donateurs:

Bij Huurders Belangenorganisatie Lingesteden kan iedere huurder van een woning van Kleurrijk Wonen zich aansluiten als donateur.

Men betaalt het luttele bedrag van € 0,45 per maand. Deze bijdrage wordt ingehouden door Kleurrijk Wonen bij de huur en éénmaal per kwartaal overgemaakt aan de HBL. Uit de donateurbijdrage en de subsidie van Kleurrijk Wonen betaalt de HBL de diverse werkzaamheden die voor de huurders verricht worden.

Van KleurrijkWonen ontving de HBL iedere maand een overzicht van de huurders die nog donateur waren. Aan de hand van de vergelijking van deze lijst met de donateuradministratie kon bekeken worden welke donateurs in de loop van de maand waren afgevallen. Dit kon verschillende oorzaken hebben. Uiteraard overlijden, opzegging, maar ook door verhuizing. Veel mensen weten namelijk niet dat zij zich bij een verhuizing, ook al is dit binnen KleurrijkWonen opnieuw moeten aanmelden als donateur. In 2018 is een begin gemaakt met het maken van een overzicht welke donateurs verdwenen waren bij KleurrijkWonen. De adressen werden dan bezocht door een BKPer met de vraag of de nieuwe bewoner donateur wilde worden van de HBL.

In mei 2018 is echter het nieuwe privacyreglement van kracht geworden. De HBL kreeg van KleurrijkWonen het bericht dat men in het kader van die nieuwe wet geen overzicht meer mocht sturen. Het is dan bijna onmogelijk om het donateurbestand goed op orde te houden.

De HBL heeft na overleg met KleurrijkWonen een zogenaamde Verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze zal in 2019 ondertekend gaan worden door zowel KleurrijkWonen als de HBL. Na ondertekening kan de HBL de overzichten dan wel weer toegestuurd krijgen.

11. Kennis van zaken:

Om de belangen van onze donateurs goed te kunnen behartigen is het zaak om goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken in corporatieland.

Daarom is de HBL lid van de Nederlandse Woonbond. Deze organiseert regelmatig cursussen van alle ontwikkelingen op huurdergebied. Gezien de hoge kosten, tijdgebrek en het niet relevant zijn voor ons werk als HBL hebben wij in 2018 niet deel genomen aan deze cursussen.

Verder is de HBL geabonneerd op de volgende magazines:

Woonbondig

Huurwijzer (ook een uitgave van de Woonbond)

 

12. Plannen voor 2019:

Samenwerking met de andere huurdersorganisaties binnen Kleurrijk Wonen continueren en verder optimaliseren door middel van het Huurdersplatform.

Prestatieafspraken maken met de nieuwe gemeenten West Betuwe en Vijfheerenlanden.

Kennismaking realiseren met de corporaties die actief zijn in de gemeente West Betuwe. Naast KleurrijkWonen (Geldermalsen en Lingewaal) zijn dit De Kernen en De Goede Woning voor Neerijnen. Ieder heeft ook zijn eigen huurdersorganisatie waarmee kennis moet worden gemaakt. Dit, om straks te komen tot goede prestatieafspraken met de gmeente West Betuwe.

Samenwerking met de huurdersorganisatie HBZ uit Zederik continueren en proberen weer op één lijn te komen met Huurdersberaad LekstedeWonen Vianen. Ook dit met het doel om straks tot goede prestatieafspraken te komen met de gemeente Vijfheerenlanden.

Op peil houden van onze kennis door het lezen van allerlei publicaties op volkshuisvestingsgebied. Het volgen van cursussen bij o.a. de Woonbond staat op een laag pitje door de zeer hoge kosten van de aangeboden cursussen. .

Wervingsacties houden om het donateurbestand op peil te houden en onze bekendheid te promoten. Ook bekijken of de donateuradministratie misschien op een andere manier georganiseerd zou moeten worden.

De vacatures van een BKPer zien in te vullen.

De HBL beter onder de aandacht van de huurders proberen te brengen.

 

13. Financiën:

Naast de gelden uit de donateurbijdrage heeft de HBL in 2018 61 % van de door haar aangevraagde begroting als subsidie van KleurrijkWonen mogen ontvangen. Dit, omdat er nog steeds een reserve is.

Voor het jaarverslag 2018 hebben wij besloten het financieel jaarverslag net als in 2017 in een aparte bijlage te zetten en de jaarrekening geen deel uit te laten maken van dit verslag. Deze bijlage zal middels een Powerpointdemonstratie tijdens de jaarvergadering toegelicht worden.

Aangezien de HBL geen accountantsverklaring meer hoeft te overleggen aan Kleurrijk Wonen (ook een vorm van bezuiniging door Kleurrijk Wonen) heeft in 2018 een kascommissie de financiën van 2017 gecontroleerd. In deze commissie hebben zitting genomen: de heer Bogerd en mevrouw van der Meijden. Alles is door deze commissie in orde bevonden. Als nieuwe kascommissie is mevrouw van der Meijden herbenoemd. Er heeft zich tijdens de jaarvergadering een nieuw kascommissielid gemeld: mevrouw R. van der Berg.. Mevrouw Peels is reserve.

 

April 2019

J. van Dijk, secretaris

Terug naar begin jaarverslag 2018

 

 

 

Correspondentie HBL_organisatie

Terug naar Home_page
Terug naar HBL_mening