Terug naar HBL meningen

Correspondentie HBL_organisatie

Terug naar Hoofdpagina

 

 

 

 

   

Terug naar Hoofdpagina
 

                                                                                  CWL woningbeheer
                                                                                 
T.a.v. Dhr. T. van Dalen
                                                                                  Postbus 3
                                                                                  4140 AA Leerdam

Datum              : 24 april 2008
Onze ref.          : AB/EJJ
Onderwerp      : Zienswijze fusie

Geachte heer van Dalen, beste Tjapko,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag met betrekking tot onze zienswijze op de voorgenomen fusie per 1 januari 2009 met Betuws Wonen gevestigd in Culemborg, het volgende:

Wij onderschrijven de voorgenomen fusie onder de volgende voorwaarden.

Gevolgen voor de huurontwikkeling:
Wij zijn het eens met het voornemen tot het ontwikkelen van een gezamenlijk huurbeleid.
Voorwaarde is echter wel dat de lokale afspraken die zijn gemaakt gehandhaafd blijven,tenzij partijen akkoord gaan met eventuele veranderingen. Denk hierbij met name aan de percentages maximaal redelijk huurprijs die redelijk uit elkaar liggen, en dat de betaalbare woningvoorraad niet nog verder afneemt.

Lokale binding en onderhoudsdienst:
Uiteraard dient er lokale binding te blijven d.m.v. een aanspreekpunt met minimaal zelfstandige bevoegdheid waar de klant terecht kan. Ook de onderhoudsdienst moet, zoals het nu is geregeld, in de toekomst vanuit Leerdam blijven opereren en zijn lokale binding versterken.
Wij zijn tevens van mening dat er niet te veel personele veranderingen moeten komen daar de huidige medewerkers het beste met de lokale situatie op de hoogte zijn en daardoor adequaat kunnen inspelen op de vraag c.q. problematiek op lokaal niveau.

Investeringscapaciteit voor lokale en regionale behoeften:
Bekend met de huidige beleidsplannen en uitgangspunten van CWL woningbeheer gaan wij er van uit dat na de fusie deze plannen worden bijgesteld c.q. verbeterd. Uiteraard willen wij op de hoogte gebracht worden van de voorgenomen wijzigingen en om indien nodig hierover in overleg te gaan voordat deze definitief worden.

Professionaliteit, doelmatigheid en dienstverlening:
Door het samen voegen van beide corporaties en kennis zal ongetwijfeld de professionaliteit gaan toenemen. Dat deze ten goede gaat komen aan de doelmatigheid is een natuurlijk gevolg.
Wij zullen dit proces uiteraard op de voet volgen.
Dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders verbetert is een uitgangspunt dat wij onderschrijven en zullen dit dan ook nadrukkelijk volgen.

Matching van middelen:
In uw mondelinge toelichting in het bijzijn van dhr. Jaap van Dam van Betuws Wonen heeft u te kennen gegeven te maken te hebben met gelijkwaardige partners. Dat dit voor de toekomst meer financiële ruimte geeft en zal leiden tot een aanzienlijk grotere financiële slagkracht die u in staat stelt uw maatschappelijke volkshuisvesting gestelde doelen te realiseren. Uiteraard zijn wij hier voorstander van.

Algemene opmerkingen:
Wij gaan er vanuit dat de huidige indeling binnen de gemeente Leerdam en Lingewaal in ongewijzigde vorm zal worden doorgezet en er geen “ruilverkavelings acties” zullen worden ondernomen waardoor er voor de klant grote onrust zou kunnen gaan ontstaan.
Met andere woorden; Leerdam en Lingewaal dienen één te blijven.
Ook de reeds gemaakte afspraken met betrekking tot sloopcomplexen binnen deze beiden dient niet aan gesleuteld te worden, en maatwerk moet voorop blijven staan.
Met betrekking tot de RvC; het leveren van een lid op voordracht van de Huurders Belangenorganisatie Lingesteden dient onveranderd te worden overgenomen.
Wij benadrukken dat de lokale verankering gewaarborgd dient te blijven, communicatie,onderhoud en huurbeleid op lokaal niveau.

Integraliteit; wij zullen als Huurders Belangenorganisatie Lingesteden deelnemen aan het Huurders Platvorm om zo in alle breedte op centraal niveau onze invloed te kunnen blijven  uitoefenen.
Dat deze fusie voor ons als huurdersorganisatie zal leiden tot nog meer betrokkenheid van onze kant zal duidelijk zijn, en wensen u dan ook veel succes met de voortgang van dit proces.

Erop vertrouwende u met onze zienswijze op juiste wijze te hebben geïnformeerd,
verblijven wij met vriendelijke groet,

Erik Jakobs

Voorzitter HBL