Correspondentie HBL_organisatie

Terug naar Hoofdpagina

 

Terug naar HBL meningen

 

 

 

   

Terug naar Hoofdpagina
 

                                                                  

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Stichting CWL Woningbeheer (CWL)
en
Huurdersbelangenorganisatie Lingesteden (HBL)

 OVERWEGENDE, DAT:
 

-       daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de georganiseerde huurders
         bevorderlijk is voor een goede dienstverlening aan de huurders en voor een effectief
         beheer van de woningen;
-       het in het licht van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting belangrijk is, dat
        georganiseerde huurders deze betrokkenheid en invloed uitoefenen vanuit een
        onafhankelijke en zelfstandige positie;
-       Huurdersbelangenorganisatie Lingesteden en CWL Woningbeheer in beginsel elk voor zich
        verantwoordelijk zijn en blijven voor de eigen organisatie en het te voeren beleid;
-       CWL Woningbeheer de bewoners nauw wil betrekken bij haar beleid en hen daarom in de
        gelegenheid wil stellen zich uit te spreken over onderwerpen van beheer en beleid die
        voor hen van belang kunnen zijn;
 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Begrippen en Definities

Artikel 1
a.      CWL Woningbeheer (CWL): Stichting CWL Woningbeheer, statutair gevestigd en  
         kantoor houdende te Leerdam aan de Industrieweg 16. Bij het afsluiten van deze
         overeenkomst zal deze rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de heer T.J. van
         Dalen, directeur-bestuurder.
b.      Huurdersbelangenorganisatie Lingesteden (HBL):
         postbus 18, 4140 AA in Leerdam. Bij het afsluiten van deze overeenkomst zal deze
         rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de heer E. J. Jakobs, voorzitter HBL.
c.       Bewonerscommissie: groep huurders, bestaande uit door de huurders gekozen of
         aangewezen personen, die onderdeel uitmaakt van de HBL en die geacht wordt de
         belangen te behartigen van alle huurders/bewoners van één of meerdere complexen of
         kernen, waarin zij zelf ook woonachtig zijn, in eigendom of beheer van CWL;
d.      Buurtkontaktpersoon: individu die onderdeel uitmaakt van de HBL en die geacht wordt
         de belangen te behartigen van alle huurders/bewoners van één of meerdere complexen
         of kernen, waarin zij zelf ook woonachtig zijn, in eigendom of beheer van CWL;
e.      Complex: een verzameling woningen van CWL, die financieel/administratief, qua
         bouwwijze of anderszins een eenheid vormt; een en ander volgens de indeling van
         CWL;
f.       Huurder: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen, waarmee CWL een
         overeenkomst van huur en verhuur betreffende zelfstandige woonruimte heeft
         gesloten;
g.      Medehuurder: de natuurlijke persoon als bedoeld in de artikelen 7: 266, 7:267 en 7:268
         van het Burgerlijk Wetboek;
h.      Bewoner: elke meerderjarige natuurlijke persoon, die zijn rechtmatig hoofdverblijf heeft
         in een woning van CWL.

Artikel 2
         De bepalingen in deze overeenkomst hebben geen veranderingen tot gevolg voor de
         rechten en plichten die voortvloeien uit individuele huurovereenkomsten.

Artikel 3
         CWL en HBL bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van bewonerscommissies in
         complexen, buurten, of wijken waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is.
         De bewonerscommissies en buurtkontaktpersonen zijn gebonden aan de inhoud van
         deze overeenkomst, indien zij een bij deze overeenkomst behorende schriftelijke
         verklaring hebben ondertekend, waarin zij zich akkoord verklaren met de inhoud van
         deze overeenkomst.

Artikel 4
         CWL gaat geen soortgelijke overeenkomsten aan met andere 
         huurdersvertegenwoordigingen, dan na overleg met HBL.

Artikel 5
         Partijen beschouwen deze overeenkomst als een reglement als bedoeld artikel 17 van
         het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Erkenning en representativiteit

Artikel 6
1.      CWL erkent HBL als belangenbehartiger van haar huurders, zolang zij voldoende
         representatief is.
2.      Representatief wil in dit geval zeggen dat HBL:
    a.  alle huurders van de CWL in staat stelt lid te worden van de organisatie;
    b.  haar leden regelmatig op de hoogte houdt van haar activiteiten en standpunten;
    c.  tenminste één maal per jaar een algemene ledenvergadering belegt waarin zij
         verantwoording aflegt over het in het voorafgaande jaar gevoerde beleid;
    d.  zich zal inspannen zoveel mogelijk huurders en woningzoekenden te motiveren lid te
         worden van de organisatie;
    e.  ernaar streeft dat ten tijde van de heroverweging van deze overeenkomst twintig
         procent van de huurders van CWL lid van de organisatie is;
    f.   ernaar streeft dat haar leden evenredig zijn verdeeld over het werkgebied van CWL.

3.      CWL erkent HBL als gesprekspartner voor die onderwerpen van beheer en beleid die
         voor alle huurders van wezenlijk belang kunnen zijn. Het zwaartepunt van het overleg
         met HBL ligt bij de onderwerpen die met betrekking tot beheer en beleid ten aanzien van
         het gehele woningbezit aan de orde zijn.
4.      CWL en HBL zijn overeengekomen dat bewonerscommissies en buurtkontaktpersonen
         optreden als primaire gesprekspartner voor zaken van beheer en beleid die in de
         betreffende complexen en dorpen aan de orde zijn, tenzij tussen CWL en
         bewonerscommissie anders overeengekomen wordt.

Financiële regelingen

Artikel 7    
         CWL verleent aanvullende financiële en logistieke ondersteuning aan  HBL op basis van  
         een ingediende begroting en een activiteitenplan.
         Deze ondersteuning dient te bevorderen dat HBL financieel onafhankelijk van CWL kan
         functioneren.

Bevoegdheden van HBL

Artikel 8
         CWL en HBL voeren overleg over de in Bijlage genoemde onderwerpen, tenzij in het
         belang van een goede bedrijfsvoering direct handelen is vereist en er geen ruimte is voor
         overleg. In dit geval geeft CWL verantwoording achteraf.

Informatie

Artikel 9
1.      CWL verstrekt op eigen initiatief of op verzoek van HBL kosteloos die informatie die in
         het kader van beleid en beheer de belangen van alle huurders raken, zodat deze met
         behulp hiervan in staat is haar rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger
         van de huurders/bewoners te vervullen.
2.      CWL verstrekt op eigen initiatief en kosteloos informatie aan de bewonerscommissies,
         voor zover deze betrekking heeft op het werkgebied van debetreffende
         bewonerscommissie, zodat deze met behulp van de verstrekte informatie in staat is
         haar rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders/bewoners te
         vervullen.

Artikel 10
     De informatieverstrekking van CWL ten opzichte van HBL omvat in elk geval het volgende:

    a.  Algemene informatie:
1.      statuten en reglementen van CWL, die van belang zijn voor de positie van de huurders;
2.      algemene beleidsinformatie op het gebied van de volkshuisvesting die van de overheid
         ontvangen is op lokaal en regionaal niveau die voor de gezamenlijke huurders en
         bewoners van CWL van wezenlijk belang zijn.
    b.  Meer specifieke informatie:
1.      de goedgekeurde jaarstukken, inclusief bijlagen;
2.      Het jaarlijks voorgenomen programma van de uit te voeren onderhouds-, verbeter- en
         nieuwbouwprojecten;
3.      besluiten tot overdracht, sloop of verwerving van complexen en/of woningen, voor
         zover niet volgend uit het gestelde in bijlage;
4.      het jaarlijkse resultaat van de verrekening van de bijkomende kosten;
5.      beleidsvoorbereidende en -vaststellende stukken en besluiten, die voor de huurders van
         wezenlijk belang zijn en die het algemeen belang niet schaden.
        
         De informatieverstrekking van CWL geldt niet voor informatie, waartegen het
         bedrijfsbelang van CWL zich verzet, dan wel indien de privacy of gerechtvaardigde
         belangen van derden kan worden geschaad.

Advies

 Artikel 11

1.      HBL heeft ten aanzien van bepaalde onderwerpen van beleid en beheer een in dit artikel
         omschreven adviesrecht. Deze onderwerpen zijn omschreven in Bijlage van deze
         overeenkomst:
2.      CWL voert een voornemen tot wijziging in het door haar gevoerde beleid, ten aanzien
         van de in bijlage aangegeven onderwerpen waarvoor het adviesrecht geldt, niet uit dan
         nadat zij hierover met HBL overleg heeft gevoerd. CWL zal daarbij aangeven wat haar
         beweegredenen zijn voor haar voornemens en welke gevolgen daaruit voor de 
         betrokken huurders voortvloeien.
3.      HBL dient uiterlijk in het overleg met CWL aan te geven of zij inzake het desbetreffende
         beleidsonderwerp een schriftelijk advies wil uitbrengen.
         Voor het uitbrengen van een schriftelijk advies geldt gerekend vanaf de overlegdatum
         een periode van vier weken tenzij partijen in onderling overleg een kortere of langere
         termijn bepalen.
4.      Binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijk advies als bedoeld in het derde lid
         deelt CWL, indien zij het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt, schriftelijk aan HBL de
         redenen daarvoor mee.
5.      CWL kan haar voornemen tot wijziging van beleid uitvoeren:

    a.  na ontvangst van een schriftelijke mededeling van HBL dat deze geen bezwaar heeft
         tegen het voornemen, dan wel na kennisname van de mededeling van HBL in het
         tweede lid bedoelde overleg dat er over de voorgenomen beleidswijziging geen advies
         zal worden uitgebracht;
    b.  er geen advies is uitgebracht nadat de in het derde lid bedoelde adviestermijn 
         is verstreken;
    c.  17 dagen nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het vierde lid door HBL is
         ontvangen.

Voordrachtsrecht

 Artikel 12
1.      HBL heeft het recht om twee personen voor te dragen voor twee zetels in de Raad van
         Commissarissen van CWL. Voordracht van de Commissarissen door de HBL vindt
         plaats, rekening houdend met de algemene profielschets voor Commissarissen. De uit
         de voordracht te benoemen commissarissen mogen geen zitting hebben in het bestuur
         van HBL.
2.      CWL zal HBL zo snel mogelijk in kennis stellen van een vacature waarvoor deze een
         voordracht kan doen.
3.      De door HBL voor te dragen kandidaten dienen te voldoen aan de eisen die worden
         gesteld aan de leden van de Raad van Commissarissen zoals omschreven in het
         reglement voor de Raad van Commissarissen.

Artikel 13
1.      HBL heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor één zetel in de regionale
         klachtencommissie, verplicht samengesteld conform artikel 16 e.v. van het BBSH.
2.      CWL zal HBL zo snel mogelijk in kennis stellen van een vacature waarvoor deze een
         voordracht kan doen.
 

Overlegstructuur

Artikel 14
1.      CWL wordt in het overleg vertegenwoordigd door de manager Woonservice, die, indien
         gewenst, kan worden bijgestaan door een of meerdere deskundigen.
2.      HBL wordt in het overleg vertegenwoordigd door (leden van) het bestuur. Zij kunnen in
         het overleg worden bijgestaan door één of meer leden van bewonerscommissies,
         buurtkontaktpersonen en/of deskundigen.
 

Artikel 15
         Het overleg vindt periodiek plaats, met een minimum van één maal per zes maanden,
         tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 16
         De agenda en datum van het overleg wordt door HBL en CWL gezamenlijk en in overleg
         bepaald en zal, samen met een schriftelijke toelichting, minimaal drie weken
         voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers worden toegezonden.

Artikel 17
         Het verslag van het overleg zal in principe door CWL worden verzorgd en wordt binnen
         twee weken na afloop van het overleg aan alle deelnemers toegezonden. Bij het verslag
         zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het verslag zal in het
         opvolgende overleg ter vaststelling worden voorgelegd.

Artikel 18
         Het voorzitterschap van het overleg is in handen van CWL.

Geschillenregeling

Artikel 19
         Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze
         overeenkomst kunnen alleen schriftelijk, gemotiveerd en vergezeld van een gezamenlijk
         verzoek van CWL en HBL worden voorgelegd aan een Geschillencommissie met het
         verzoek een bindende uitspraak te doen.
 

Artikel 20
         Reglement geschillenadviescommissie van 16 november 2007 is van toepassing.

Wijziging van deze overeenkomst

Artikel 21
1.      De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.      Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd in gezamenlijk overleg.
3.      De inhoud van deze overeenkomst blijft bij een eventuele fusie ongewijzigd, met
         uitzondering van art. 12 en 13 van het Voordrachtsrecht. De HBL zal in het kader van
         voorgenomen fusie met Betuwswonen te Culemborg (01 januari 2009) deel uit maken
         van het brede huurdersplatform.
4.      Per 01 januari 2009 wordt de lokale geschillenadviescommissie (reglement
         geschillenadviescommissie 16 november 2007) omgezet in een regionale
         geschillenadviescommissie. 
5.      Partijen kunnen met opgaaf van redenen deze overeenkomst beëindigen met 
         inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.      CWL kan de overeenkomst in ieder geval opzeggen, indien HBL niet meer voldoet aan
         de representativiteitseisen als bedoeld in artikel 6 van de overeenkomst.
7.      Partijen zullen elk kalenderjaar deze overeenkomst met elkaar evalueren.
8.      Gaat CWL na ondertekening van deze overeenkomst met een of meerdere andere
         instellingen een fusie aan dan blijft deze overeenkomst van kracht tot partijen een
         nieuwe overeenkomst zijn aangegaan.

Artikel 22
        
Van deze overeenkomst maken onlosmakelijk deel uit:

Bijlage:  Onderwerpen van inspraak

Leerdam, 11 juni 2008

Namens CWL                                                   Namens HBL

T.J. van Dalen                                                  E. J. Jakobs

directeur-bestuurder                                         voorzitter                    

 

 

Bijlage: onderwerpen van inspraak

 

 

ONDERWERP

HBL

BC(P)

A

Algemeen

 

 

1

Wijziging reglement regionale klachtencommissie

I

 

2

Statuten corporatie (artikelen die direct betrekking hebben op huurders)

I

 

3

Financiële jaarstukken, inclusief bijlagen

I

 

4

Liquidatie rechtspersoon verhuurder

I

 

5

Fusie

I

 

6

Duurzame samenwerking met anderen, voor zover deze de relatie met de huurder raakt

A

 

B

Onderhoud en verbetering woningen

 

 

1

Klachtenonderhoud

beleidswijzigingen algemeen

procedure wijzigingen: melding, uitvoering, controle

 

A

A

 

2

Beleidswijzigingen planmatig onderhoud

jaarlijkse programmering onderhoud

jaarlijkse begroting op corporatieniveau

meerjarenplanning

A

I

I

I

 

3

Onderhoudsprogramma per complex

 

I

4

Groot-onderhoud/woningverbetering (procedure en beleidswijzigingen)

A

 

5

Groot-onderhoud/woningverbetering per complex

 

A

C

Woonomgeving

 

 

1

Beleidswijzigingen onderhoud/verbetering

Woonomgeving

Bij continuerend beleid

 

A

I

 

D

Servicepakket

 

 

1

Beleidswijzigingen t.a.v. servicekosten

A

 

2

Procedurewijzigingen bij servicekostenbegroting en afrekening

A

 

3

wijziging aard omvang servicepakket

wijziging aard en omvang servicepakket per complex

A

 

A

4

Prijsbepaling van servicepakket

I

 

E

Verhuur van woningen

 

 

1

Wijzigingen verhuurbeleid

A

 

2

Veranderingen huurcontract en algemene voorwaarden

A

 

F

Huurprijsbeleid

 

 

1

Huurbeleidsplan

A

 

2

Jaarlijkse huurverhoging

A

 

3

Huurharmonisatie/huursomafspraken

A

 

4

Beleid t.a.v. huurverhoging na woningverbetering

A

 

G

Mutatiebeleid

 

 

1

Wijziging beleid t.a.v. wijze van oplevering van de woning

A

 

2

Wijziging beleid t.a.v. procedure bij verhuizing

A

 

3

Wijziging beleid t.a.v. wijzigingen woning door huurder

A

 

H

Vervangende nieuwbouw

 

 

1

Afweging sloop/nieuwbouw

A

 

2

Woningtypen en –grootte

A

 

3

Beleid inzake formulering van programma van eisen

Beleid inzake formulering plan van aanpak

I

I

 

I

Inschrijving en toewijzing

 

 

 

Wijzigingen in het toewijzingsbeleid (algemeen)

A

 

J

Verkoop van woningen

 

 

1

Wijzigingen beleid verkoop van woningen – beleid algemeen

A

 

2

Verkoop van woningen – beleid algemeen

Verkoop van woningen – complex

I

 

I

K

Nieuwbouwplannen

 

 

1

Nieuwbouwplannen algemeen

Nieuwbouwplannen per kern

I

 

I

2

Woonomgeving rondom nieuwbouw algemeen

Woonomgeving rondom nieuwbouw per kern

I

 

I